Polityka Prywatności
§ 1.
POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

1. W chwili rejestracji, osoba korzystająca z Platformy (dalej jako „Użytkownik”) wyraża zgodę na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie(dalej jako “Przetwarzanie”) jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.

2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.; dalej jako „UstOchrDanOs”).

3. Użytkownik ma prawo dostępu do treściswoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawianiaw każdym czasie. Wszelką korespondencję w tym zakresie należy kierować do na adres: dane.osobowe@axalone.fr

I. PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Kto jest administratorem

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AXALONE FRANCE SARL (Spółka z o.o.) z siedzibą główną mieszczącą się przy 1, allée de Londres – ZA Courtaboeuf – 91140 Villejust – France, wpisana do Francuskiego Rejestru Sądowego: RCS Evry 411 884 277, o kapitale zakładowym 30 260 Euro(dalej zwana „AXALONE” lub „Spółką”), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami UstOchrDanOsoraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.; dalej jako„UstŚwUsłDrEl”).

Udostępnianie danych jest dobrowolne

2. Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy jest dobrowolne. Odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się jednak z niemożliwością korzystania z części lub wszystkich funkcjonalności Platformy.

W jakim celu?

3. Axalone przetwarza dane osobowe Użytkowników:

3.1. w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z użytkownikiem

3.2. w celu należytego wykonywania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy … oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3.3. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz tych dotyczących naszych partnerów.

3.4. w celach statystycznych.

Jakie dane?

4. Imię i nazwisko lub nazwa firmy, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, kraj, strefa czasowa, numer karty kredytowej lub inne informacje niezbędne do dokonywania płatności oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Użytkowników w wysyłanych e-mailach.

4.1. Podczas rejestracji do Platformy Express-Mailing, prosimy nowych Uzytkowników o udostępnienie następujących danych:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Nazwa firmy
 • Numer NIP (w przypadku modułu fax i sms) (w przypadku modułu e-mail, Kllient dosyła numer NIP przy pierwszym zakupie, na potrzeby wystawienia faktury)
 • E-mail firmy (Adres ten jest automatycznie przypisany jako nadawca wysyłanych wiadomości za pomocą platformy. Uzytkownik może to zmienić w ustawieniach swojego profilu oraz w parametrach kampanii.)
 • Adres pocztowy Firmy<

4.2. Użytkownik, który korzysta z naszego oprogramowania, jest świadomy, że Axalone France zbiera o nim następujące dane, umożliwiające właściwe funkcjonowanie Platformy, wykorzystywane na cele statystyczne Axalone France:

 • adres IP
 • domenę
 • dane indentyfikacyjne przeglądarki
 • typ systemu operacyjnego

Podmiot trzeci

5. Axalone France jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Platformy (np. w celu realizacji płatności). W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Axalone France współpracuje wyłącznie z podmiotami, które posiadają certyfikat Safe Harbor.

Prawo do modyfikowania, usuwanie

6. Axalone France zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 31 UstOchrDanOs, a w szczególności […]Ustawy o Ochronie Danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych lub usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy o Ochronie Danych Osobowychw każdym czasie. Wszelką korespondencję w tym zakresie należy kierować do na adres: dane.osobowe@axalone.fr

6.1. Odwołanie zgody na Przetwarzanie lub żadanie usunięcia Danych Osobowych Użytkownika w całości lub części może wiązać się to z utratą możliwości korzystanie przez Uzytkownika z funkcjonalności Platformy .

7. W wyjątkowych przypadkach możemy nie dostosować się do Twojej prośby / Użytkownika dotyczącej usunięcia Danych Osobowych. Może to nastąpić w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub Polityki Antyspamowej, a także naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie Danych Osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia.

8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

II. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SUBSKRYBENTÓW

1. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów z list wysyłkowych Użytkownika Platformy Express-Mailing w ramach współpracy z Axalone France może nastąpić tylko w przypadku gdy Użytkownik jest administratorem danych osobowych Subskrybentów (w rozumieniu art. 7 pkt. 4 UstOchrDanOs) lub jest podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych i który uzyskał zgodę na dalsze powierzanie przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 31 UstOchrDanOs).

2. Axalone France przetwarza dane Subskrybentów z list wysyłkowych Użytkownika Platformy Express-Mailing jako podmiot, któremu Użytkownik Platformy Express-Mailing powierzył ich przetwarzanie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 31 UstOchrDanOs.

3. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów z list wysyłkowych Użytkownika Platformy Express-Mailing następuje w zakresie adresu email oraz innych danych Subskrybentów uznanych przez Użytkownika Platformy Express-Mailing jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Platformy Express-Mailing.

4. Dalsze powierzenie przetwarzania danych może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu prawidłowego świadczenia Usługi. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Axalone France współpracuje wyłącznie z podmiotami, które posiadają certyfikat Safe Harbor.

5. Axalone France oświadcza, że dbając o bezpieczeństwo Danych Osobowych swoich Użytkowników, spełnia wymogi dotyczące środków zabezpieczających bazę danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych określone w przepisach rozporządzenia, o których mowa w art. 39a Ustawy. Axalone France zachowuje poufność wszelkich przekazanych jej informacji oraz wypełnia wszystkie obowiązki spoczywające na niej jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z UstOchrDanOs .

III. BEZPIECZEŃSTWO

1. Dla Axalone France, zapewnienie bezpieczeństwa danych swoich Użytkowników, ich Subskrybentów oraz osób odwiedzających stronę www.express-mailing.pl jest najważniejsze. Dlatego, w każdym przypadku, gdy Użytkownik Platformy udostępnia nam dane wymagające szczególnej ochrony (jak np. numer karty kredytowej), szyfrujemy te informacje przy zastosowaniu certyfikatu SSL (secure socket layer).

2. Dbając o bezpieczeństwo powierzanych przez naszych Użytkowników Danych Osobowych, Axalone France stosuje odpowiednie zabezpieczenia (patrz. §2 ust. 5). Axalone France wypełnia wszystkie obowiązki spoczywające na nim jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z UstOchrDanOs.

3. Phishing. Przeciwdziałanie wszelkim formom kradzieży tożsamości, wyłudzania informacji oraz nielegalnym praktykom określanym mianem „phishing” jest jednym z naszych najwyższych priorytetów. W tym celu wszelkie przekazywane przez Użytkowników dane, w szczególności numer karty kredytowej, login oraz hasło dostępu do konta Użytkownika gromadzone są w pełni bezpieczny sposób.

4. Kody dostępu do Platformy Express-Mailing są osobiste i poufne. Użytkownik jest, zatem odpowiedzialny za sposób wykorzystania kodów i zobowiązuje się zachować w/w elementy identyfikacji w tajemnicy i nie ujawniać ich w jakiejkolwiek formie. W razie utraty jednego z elementów identyfikacji, Użytkownik powinien wybrać nowy login i hasło, jednocześnie powiadamiając o tym AXALONE FRANCE, listownie (Axalone France 6 allee de Londre ZA Courtaboeuf Bat Le Ceylan 91140 VILLEJUST FRANCE) lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na: kontakt@express-mailing.pl lub faks na numer: +33 1 70 38 05 27.

IV. Polityka plików "cookies".

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

. W jakim celu są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

 • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Jakie są stosowane rodzaje plików cookies?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi i służą do identyfikacji użytkownika w serwisie. Służą one do tego, aby nasi Użytkownicy mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla Uzytkowników naszego Serwisuj. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W zakresie Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • „wydajnościowe / action cookies / statystyczne" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu i służące do celów statystycznych. Dzięki nim wiemy jakie są najczęściej odwiedzane strony, najbardziej popularne funkcje Serwisu lub jak działają nasze materiały marketingowe. Pliki te dostarczają nam danych statystycznych, na podstawie których możemy optymalizować funkcjonalność naszego Serwisu
 • „funkcjonalne / funkcyjne" pliki cookies, zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu oraz umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Użytkownika, pozostając w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek, Uzytkownik wyraża zgodę na ich pobieranie.

W jaki sposób mogą zostać zmienione warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając z naszej Platformy, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Platformy prosimy kierować do Konsultantów Express-Mailing.

3. Axalone zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie http:// www.express-mailing.pl/ w zakładce „Polityka prywatności”, w związku z czym zalecamy Użytkownikom i Subskrybentom bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Platformy.